Ahlers Belgium NV

General Conditions

Tags:
general conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN AHLERS BELGIUM N.V.

ARTIKEL 1 - GELDIGHEID

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op elke met Ahlers Belgium N.V. overeengekomen transactie. De onderhavige contractvoorwaarden hebben voorrang op de contractvoorwaarden van de andere partijen.
Hiervan afwijkende bijzondere bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk werden overeengekomen, en gelden alleen voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.

ARTIKEL 2 - AGENTUURVERRICHTINGEN

Alle transporten en alle daarmee verband houdende diensten van welke aard ook, worden uitgevoerd door de vervoerder onder de voorwaarden van het cognossement gebruikt voor de betreffende dienst op het ogenblik van verscheping.
Exemplaren van de cognossementen worden U op het eerste verzoek toegezonden.
De niet-uitgifte van een cognossement of van eender welk document dat een gedeelte van het uit te voeren transport dekt, doet geen afbreuk aan de toepasbaarheid van de voorwaarden van dergelijk cognossement.
Handelend in haar hoedanigheid van scheepsagent, optredend voor rekening van haar principaal, is Ahlers Belgium N.V. slechts verantwoordelijk voor de schade en/of het verlies die het rechtstreeks gevolg zijn van haar concreet bewezen eigen zware fout, met uitsluitsel van elke immateriële schade.

ARTIKEL 3 – LOGISTIEKE DIENSTEN

Alle prestaties van welke aard ook die verband houden met de behandeling en distributie van goederen zijn onderworpen aan de Algemene Logistieke Voorwaarden neergelegd ter griffie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen van 9 oktober 2015.
De tekst van deze voorwaarden maakt integraal deel uit van onderhavige voorwaarden. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U op het eerste verzoek overgemaakt of klik hier voor de volledige tekst.

ARTIKEL 4 - EXPEDITIEVERRICHTINGEN, BTW EN DOUANEVERRICHTINGEN

Alle expeditie- en douane verrichtingen en BTW opdrachten zijn onderworpen aan de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden 2005.
De tekst van deze voorwaarden wordt U op eerste verzoek toegezonden of klik hier voor de volledige tekst en maakt integraal deel uit van onderhavige voorwaarden. Elke opdracht van fiscale vertegenwoordiging zal het voorwerp zijn van een afzonderlijk contract.

ARTIKEL5 - TRANSPORT

Vervoer van goederen welke door Ahlers Belgium N.V. wordt uitgeoefend in haar hoedanigheid van commissionair-vervoerder, gebeurt zowel nationaal als internationaal overeenkomstig de internationale verdragen en wetgeving die op het betreffende vervoer van toepassing zijn (zoals het Verdrag van Genève betreffende internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R., CIM, ...)..

ARTIKEL 6 – STOUWERIJ- EN NATIEACTIVITEITEN

Alle stouwerij- en natieactiviteiten in het kader van een maritiem transport zullen uitgevoerd worden overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten in de haven van Antwerpen (ABAS – KVBG voorwaarden 1991, aangepast op 1 april 2009), inclusief afstand van verhaal in geval van schade aan/ verlies verlies van goederen zowel door de opdrachtgever als door zijn verzekeraar(s).
De tekst van deze voorwaarden maakt integraal deel uit van onderhavige voorwaarden.  Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U op het eerste verzoek overgemaakt of klik hier voor de volledige tekst.
Evenwel, in afwijking van deze voorwaarden is Ahlers Belgium N.V. slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van haar concreet bewezen eigen zware fout en/of van haar aangestelden, met uitsluitsel van elke immateriële schade.  Bovendien, eveneens in afwijking en uitbreiding van de hogervermelde voorwaarden, behoudt Ahlers Belgium N.V. zich het recht voor de opgeslagen goederen te allen tijde te mogen verplaatsen op kosten van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7 - NVOCC VERRICHTINGEN

Alle verrichtingen en alle daarmee verband houdende diensten van welke aard ook, welke door Ahlers Belgium N.V. worden uitgevoerd in het kader van diens NVOCC-activiteiten gebeuren overeenkomstig de voorwaarden van het cognossement of transportdocument gebruikt voor de betreffende dienst op het ogenblik van verscheping of transport.
Exemplaren van de cognossementen worden U op het eerste verzoek toegezonden.
De niet-uitgifte van een cognossement of van eender welk document dat een gedeelte van het uit te voeren transport dekt, doet geen afbreuk aan de toepasbaarheid van de voorwaarden van dergelijk cognossement.

ARTIKEL 8 – BETALINGSVOORWAARDEN EN FAKTUURPROTEST
Om geldig te zijn moet het factuurprotest schriftelijk en binnen de 8 dagen na factuurdatum ontvangen zijn. Elk factuurprotest dient een duidelijke omschrijving van de klacht te omvatten. Enkel ernstig betwistbare facturen kunnen het voorwerp zijn van een mogelijks uitstel van betaling na schriftelijke goedkeuring van Ahlers Belgium N.V.. Alleszins dient dat deel van de factuur dat niet voor ernstige betwisting vatbaar is, betaald te worden.
Behoudens andersluidende bedingen zijn alle facturen onmiddellijk betaalbaar. Bij niet betaling is Ahlers Belgium N.V. ertoe gerechtigd het nog verschuldigd bedrag van de openstaande facturen met 2% per maand te verhogen.
Bovendien wordt bij niet-betaling binnen de acht dagen na factuurdatum een forfaitaire vergoeding aangerekend van 12% met een minimum van € 100,- op het openstaande saldo.

ARTIKEL 9 – GESCHILLEN EN RECHTSKEUZE

Belgisch recht is van toepassing op alle met Ahlers Belgium N.V. afgesloten transacties.
Alle betwistingen van welke aard ook vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Deze algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2016 en vervangen alle voorgaande.

 


GENERAL TERMS AND CONDITIONS AHLERS BELGIUM N.V.

ARTICLE 1 - VALIDITY

These general terms and conditions are applicable to all transactions entered into with Ahlers Belgium N.V. These contract terms and conditions shall take precedence over all contract terms and conditions of the other party. Specific provisions that deviate from these terms and conditions shall not be binding unless they are agreed to in writing, and shall be valid only for those agreements to which they are applicable. 


ARTICLE 2 – AGENCY OPERATIONS

All transport and all related services of any nature whatsoever will be performed by the carrier under the terms and conditions of the Bill of Lading used for the operation in question at the time of transhipment.  Copies of the Bill of Lading will be transmitted to you upon first request.
Failure to issue a Bill of Lading or any document whatsoever covering part of the transport to be performed shall not be grounds for deviation from the terms and conditions of such Bill of Lading.
Ahlers Belgium N.V., when acting in its capacity as shipping agent and on behalf of its principal, shall be responsible only for such damage and/or loss as may be the direct result of its own proven serious error, excluding any intangible damage whatsoever.

ARTICLE 3 – LOGISTICS SERVICES

All services of any nature whatsoever related to the handling and distribution of goods are subject to the General Logistic Conditions registered with the Clerk of the Court’s Office of the Chamber of Commerce and Industry of Antwerp on the 9th October 2015.
The text of these terms and conditions shall form an integral part of the present terms and conditions.  A copy of these terms and conditions will be sent to you upon first request or to obtain full text click here.

ARTICLE 4 - FORWARDING, VAT AND CUSTOMS OPERATIONS

All forwarding and customs operations and VAT assignments shall be governed by the Belgian Freight Forwarders Standard Trading Conditions 2005.  The text of said terms and conditions, which forms an integral part of the present conditions, will be sent to you upon first request or to obtain full text click here. Each assignment for fiscal representation is subject to a separate contract.


ARTICLE 5 – TRANSPORT

All transports carried out  by Ahlers Belgium N.V. in its capacity of Freight Forwarder, both domestically and internationally, shall be performed in accordance with the international treaties and legislation applicable to the related transport (such as but not limited to: Geneva Treaty on international goods traffic by road (C.M.R., CIM, …).

ARTICLE 6 – STEVEDORING ACTIVITIES

All stevedoring activities within the framework of a maritime transport performed by Ahlers Belgium N.V. , shall be executed in accordance with the General Terms and Conditions for the handling of goods and related activities in the port of Antwerp (ABAS – KVBG conditions 1991, revision on 01 April 2009), waiver of recourse by client and its insurer(s) in case of damage to/loss of goods included.
The text of these terms and conditions shall form an integral part of the present terms and conditions.  A copy of these terms and conditions will be sent to you upon first request or to obtain full text click here.
Contrary to these terms and conditions, however, Ahlers Belgium N.V. shall be liable only for such damage as may be the direct result of its own proven serious error, excluding any intangible damage whatsoever.  Moreover, and also contrary to and in extension of the above-mentioned terms and conditions Ahlers Belgium N.V. reserves the right to remove the stored goods at any time at the expense of the client.

ARTICLE 7 - NVOCC OPERATIONS

All operations and all related services of any nature whatsoever performed . as part of NVOCC activities will be performed in accordance with the terms and conditions of the Bill of Lading or the transport document used for the operation in question at the time of transhipment or transport.  Copies of the Bill of Lading will be transmitted to you upon first request.
Failure to issue a Bill of Lading or any document whatsoever covering part of the transport to be performed shall not be grounds for deviation from the terms and conditions of such Bill of Lading.

ARTICLE 8 – TERMS OF PAYMENT AND PROTESTED INVOICES

Objection to an invoice must be received in writing within eight (8) days after invoice date. Each invoice protest should contain a clear description of the complaint. Only serious questionable invoices may be the subject of a possible delayed payment after written approval of Ahlers Belgium N.V.. In any case that part of the invoice which is not subject to serious dispute, is to be paid.  In the absence of provisions to the contrary, all invoices are payable immediately.  In the event of failure to fulfil this requirement, Ahlers Belgium N.V. shall be empowered to increase the final amount by 2% per month.  Moreover, in the event that payment is not made within eight (8) days after invoice date, fixed rate compensation shall be charged at the rate of 12%, with a minimum of € 100,-.

ARTICLE 9 – DISPUTES

Belgian law applies to all transactions entered into with Ahlers Belgium N.V.
All disputes of any nature whatsoever shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Antwerp.

These general terms and conditions are valid from January 1, 2016 and replace all previous ones.
 

< Back